תביעה קטנה/יעוץ וגישור

WWW.TviaKtana.co.il

עו"ד הדס קריספי
נטלי אדר מגשרת מוסמכת
פתרון סכסוכים בדרך אחרת

 

 
דף הבית >> חקיקה רלוונטית >> חוק הגנת הצרכן >> פרק ז': הוראות שונות
 

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981

פרק ז': הוראות שונות

36. החוק מחייב

הוראות חוק זה יחולו על אף כל ויתור או הסכם נוגד.

37. ביצוע ותקנות

(א)  השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

(א1)  תקנות וצווים לפי חוק זה ייקבעו בהתייעצות עם הממונה או על פי הצעתו.

(ב)  תקנות לפי חוק זה שנתייחדו לענין נכסים או שירותים שבשטח פעולתו של משרד ממשרדי הממשלה יותקנו גם בהתייעצות עם השר הממונה על אותו משרד.

38. סמכות הממונה לאצול

הממונה רשאי לאצול סמכויות הנתונות לו לפי חוק זה, חוק מסמכויות לפי סעיפים 28 או 30, לעובד המדינה אחר.

39. סייג לתחולה

הוראות חוק זה לא יחולו על שירות הניתן בידי אחד מאלה:

(1) תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א - 1981.

(2) מבטח או סוכן ביטוח כמשמעותם בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א - 1981.

40. ביטול

בטלים -

(1)  חוק המסחר ברכב משומש, התשל"ז- 1977;

(2)  סעיפים 29א עד 29י לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח - 1957;

(3)  הגדרת "סימן מסחרי" בסעיף 2 וכן סעיפים 3(1)(א), (ב) ו-(ה), 4, 5, 8, 9 ו15-א עד 15ז לפקודת סימני סחורות.

41. שמירת דינים

חוק זה בא להוסיף על כל דין ולא לגרוע ממנו.

42. דין המדינה

לענין חוק זה דין המדינה כעוסק כדן כל עוסק אחר.

43. תחילה

תחילתו של חוק זה ביום א' באב התשמ"א (1 באוגוסט 1981).

44. פרסום

חוק זה יפורסם תוך שלושים ימים מיום קבלתו בכנסת.

לייבסיטי - בניית אתרים