תביעה קטנה/יעוץ וגישור

WWW.TviaKtana.co.il

עו"ד הדס קריספי
נטלי אדר מגשרת מוסמכת
פתרון סכסוכים בדרך אחרת

 

 
דף הבית >> חקיקה רלוונטית >> סדרי דין >> תקנות שיפוט בתביעה קטנה (סדרי דין), תשל"ז-1976
 

תקנה 1 - הגדרות

"בית-המשפט" - בית-משפט לתביעות קטנות שהוקם על פי סעיף 1 לחוק, או אחד משופטיו;

"החלטה" - פסק-דין וכל החלטה אחרת של בית-המשפט;

"כתב בי-דין" - כל מסמך שיש למסרו או להמציאו על פי תקנות אלה, לרבות החלטה או הודעה; "מען", לענין המצאת כתב בי-דין - שם הישוב, שם הרחוב, מספר הבית ומספר המיקוד, ולרבות מספר הטלפון באותו מען, אם ישנו; בהעדר שם לרחוב או מספר לבית - סימן זיהוי אחר;

"תביעה" - תביעה לתשלום סכום כמשמעותה בסעיף 2 לחוק, ולרבות תביעה שכנגד, ועל דרך זו יפורשו "תובע" ו"נתבע";

"תקנות סדר הדין האזרחי" - תקנות סדר הדין האזרחי, התשכ"ג-1963.

תקנה 2 - מקום השיפוט

תביעה תוגש לבית-המשפט שאזור שיפוטו הוא אחד המקומות המנויים להלן, והוא על אף האמור בכל הסכם שבין בעלי-הדין; ואלה הם:

(1)   מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע;

(2)   מקום יצירת ההתחייבות;

(3)   המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות;

(4)   מקום המסירה של הנכס;

(5)   מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים;

(6)   בתביעה שכנגד - מקום הגשת התביעה המקורית.

תקנה 3 - כתב תביעה

תביעה תיפתח בהגשת כתב תביעה לבית-המשפט לפי טופס 1 שבתוספת.

תקנה 4 - הזמנה לדין

(א)  הוגשה תביעה כאמור בתקנה 3, יצרף פקיד בית-המשפט לעותק של כתב התביעה הזמנה לדין לפי טופס 2 שבתוספת.

(ב)  בהזמנה לדין יוזמן הנתבע להגיש כתב הגנה תוך 15 יום מיום המצאת ההזמנה, ולהתייצב למשפט במועד שנקוב בהזמנה - אם הגיש כתב הגנה כאמור.

 

תקנה 5 - כתב הגנה, תביעה שכנגד והודעת צד שלישי

(א)  כתב הגנה יהיה לפי טופס 3 שבתוספת.

(ב)  הגיש הנתבע כתב הגנה, רשאי הוא להוסיף לו תביעה שכנגד כלפי התובע לפי טופס 1 שבתוספת; עשה כן, יצרף פקיד בית-המשפט לכתב ההגנה הודעה לתובע שהוא מוזמן להגיש כתב הגנה תוך 7 ימים מיום המצאת

התביעה שכנגד.

(ג)  נתבע שהגיש כתב הגנה וטוען שהוא זכאי להשתתפות או לשיפוי מאת צד שלישי בשל כל סכום שייפסק נגדו בתביעה, רשאי להגיש הודעה לצד שלישי, והוראות פרק י"ז של תקנות סדר הדין האזרחי יחולו.

 

תקנה 6 - אגרות

(א)  (1)   לא ייזקק בית המשפט לכל תביעה או הודעה לצד שלישי אלא אם שולמה בעדן, עם הגשתן, אגרה של %1 משווי התביעה;

       (2)   על אף האמור בפסקה (1) לא תפחת האגרה בשום מקרה מ-50 שקלים;

       (3)   סכום האגרה לפי פסקה (1) יעוגל כלפי מעלה לסכום שהוא מכפלה של 5 שקלים;

       (4)   על אף האמור בתקנת משנה זו, אי תשלומה של האגרה או חלק ממנה, אין בו כדי לבטל מעשה בית המשפט בדיעבד.

(ב)  פטור מתשלום אגרת בית-משפט לפי תקנות בית-משפט (אגרות), התשל"ו-1976 (להלן - תקנות האגרות), יהווה פטור גם מתשלום אגרה לפי תקנות אלה.

(ג)  פיסקאות (9) ו-(10) בחלק ה' של התוספת הראשונה לתקנות האגרות יחולו על מסמכים לפי תקנות אלה.

תקנה 7 - עתקים של כתבי הטענות והמצאתם

(א)  כתבי הטענות יוגשו לבית-המשפט במספר עתקים מספיק בשביל בית-המשפט ושאר בעלי-הדין.

(ב)  פקיד בית-המשפט יציין על פני כתבי הטענות את תאריך קבלתם ויגרום להמצאתם לנמענים.

(ג)  המצאה של כתב בי-דין לפי תקנות אלה תהיה לפי הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, והוא כשבית-המשפט לא הורה הוראה אחרת.

תקנה 8 - בקשות

בקשה של בעל-דין לפי תקנות אלה יכול שתהיה בעל-פה בעת הדיון, והיא תהיה בכתב אם הוגשה שלא בפני בעל-הדין שכנגד.

 

תקנה 9 - סמכות בית - המשפט

לבית-המשפט יהיו הסמכויות הנתונות לבית-משפט שלום בענינים שבסדר דין או שבנוהג, לרבות תשלום שכר בטלה לעדים; אולם רשאי בית-המשפט שלא להשתמש בסמכות מסמכויות אלה אם נראה לו הדבר מועיל יותר להכרעה צודקת ומהירה.

 

תקנה 10 - נתבע שלא הגיש כתב הגנה

נתבע שנדרש להגיש כתב הגנה ולא הגישו תוך המועד שנקבע לכך, יתן בית-המשפט פסק-דין על יסוד כתב התביעה בלבד; אולם רשאי בית-המשפט, אם ראה שמן הצדק לעשות כן, להזמין את בעלי-הדין לטעון את טענותיהם ולהביא את ראיותיהם גם אם לא הוגש כתב הגנה כאמור.

 

תקנה 11 - אי - התייצבות למשפט

נמסרה על הדיון הודעה כראוי ואיש מבעלי-הדין לא התייצב - תימחק התביעה; התייצב התובע והנתבע לא התייצב - יתן בית-המשפט פסק-דין על יסוד כתב התביעה, ובלבד שהתובע הצהיר בפני בית-המשפט על אמיתות האמור בכתב תביעתו; התייצב הנתבע והתובע לא התייצב - תידחה התביעה.

 

תקנה 12 - ביטול החלטה שלא בפני בעל-דין

ניתנה החלטה שלא בפני בעל-דין והגיש בעל-דין בקשה לביטולה תוך 7 ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית-המשפט, על פי צד אחד, לבטלה בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות המשפט או ענינים אחרים; החלטה שמטבעה אינה יכולה להיות מבוטלת לגבי אותו בעל-דין בלבד, מותר לבטלה גם לגבי שאר בעלי-הדין, כולם או מקצתם.

 

תקנה 13 - סדר הדיון

בית-המשפט יקבע את סדר הבאת ראיות וטענות הצדדים בדרך שנראית לו.

 

תקנה 14 - פרוטוקול

בפרוטוקול הדיונים יירשמו תמצית דברי העדים ושאר הדברים שנאמרו בעת הדיון.

 

תקנה 15 - פסק-דין

(א)  בתום הדיון בתביעה יתן בית-המשפט את פסק-הדין, אולם הוא יהיה רשאי לדחות את מתן פסק-הדין לתקופה שלא תעלה על 7 ימים.

(ב)  פסק-הדין יהיה מנומק בצורה תמציתית.

  

תקנה 16 - ערעור

(א)  המועד להגשת בקשה לרשות ערעור על פסק-דינו של בית-המשפט או על החלטתו לפי תקנה 12 לגבי   בקשה לבטל החלטה שלא בפני בעל דין, הוא 15 ימים מיום מתן פסק הדין או ההחלטה.

(ב)  ניתנה רשות ערעור יראו את כתב הבקשה ככתב ערעור.

(ג)  בכפוף להוראות תקנה זו יחולו הוראות חלק ד' לתקנות סדר הדין האזרחי על ערעור ועל בקשה לרשות ערעור על פסק-דין של בית-המשפט.

 

תקנה 17 - תחילה

תחילתן של תקנות אלה היא ביום שבית-המשפט הוסמך לדון לפי החוק.

 

תקנה 18 - השם

לתקנות אלה ייקרא "תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1976".

 

 

 

 

לייבסיטי - בניית אתרים